Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr/fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till dig angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi är tacksamma om du ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde du skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga dig om ...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
Skulle du kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle du kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
Vi ber dig omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
För mer information, se vår hemsida ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Om du behöver mer information ...
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen