Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

Estimata Sinjoro Prezidanto,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Til hvem det måtte vedkomme,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver til dig angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i anledning af...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Ville du have noget imod hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla kaj...
Vil du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis..
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information omkring...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Jeg ville være meget taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi er interesseret i at skaffe/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi rekomendas...
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunne du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
Vi urĝe petis al...
Du anmodes til snarest at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi ville sætte pris på hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna prezolisto por...
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi er interesseret i at... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas laŭ via reklamo, ke vi produktas...
Vi kan forstå fra jeres reklame at I producerer...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco de...
Det er vores intention at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har overvejet dit forslag omhyggeligt og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi må desværre meddele dig at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
La alligiteco estas en...
Bilaget er i...
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
Mi ne povis malfermi vian alligitecon ĉimatene. Mia virus-kontrolilo programo detektis viruson.
Jeg kunne ikke åbne dit bilag i morges. Mit virus program opdagede en virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
Mi pardonpetas, pro ne resendi la mesaĝon pli frue, sed pro tajperaro, via poŝto estis resendita kiel "nekonata uzanto".
Jeg undskylder at jeg ikke har videresendt beskeden hurtigere, men på grund af en stavefejl blev mailen returneret markeret "bruger ukendt".
Formell, höflich
Por pliaj informoj bonvolu konsulti nian retejon ĉe...
For yderligere information, vær så venlig at henvende dig på vores hjemmeside på...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Se ni povos iel plian helpon, bonvolu informi nin.
Hvis vi kan være af yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte os.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Skulle du få brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jeg ville sætte stor pris på hvis du kunne kigge nærmere på denne sag så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vær så venlig at besvare så hurtigt som muligt fordi...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jeg ser frem til muligheden om at arbejde sammen.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tak for din hjælp i denne sag.
Formell, höflich
Mi antaŭĝuas diskuti tion kun vi.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
Se vi bezonas plian informon...
Hvis du behøver mere information...
Formell, direkt
Ni dankas pri via negoco.
Vi sætter pris på din forretning.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnumero estas...
Vær så venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen