Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | E-Mail

E-Mail - Einleitung

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Bästa herr/fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯女士/小姐,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们就...一事给您写信
Vi skriver till dig angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们因...写这封信
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写信想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

E-Mail - Hauptteil

请问您是否介意...
Vi är tacksamma om du ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关...的详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om du kunde skicka oss mer information om ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om du kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗?
Kunde du skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
我们对获得/接受...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Jag måste fråga dig om ...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Skulle du kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Skulle du kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Vi ber dig omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot
附件是...格式的
Den bifogade filen är i formatet ... .
Formell, Erklärung mit welchem Programm der Empfänger den Anhang öffnen soll
我无法打开您发来的附件,我的杀毒软件检测出附件带有病毒。
Jag kunde inte öppna er bilaga. Mitt virusprogram upptäckte ett virus.
Formell, direkt, Beschreibung eines Problems mit einem Anhang
很抱歉没有尽早转发这封邮件,但是由于拼写错误,您的邮件以“用户身份不明”被退回。
Jag ber om ursäkt för att jag inte vidarebefordrade ditt meddelande tidigare, men på grund av ett skrivfel markerades ditt e-mejl som "avsändare okänd" och returnerades.
Formell, höflich
如需进一步信息请查阅我们的网站...
För mer information, se vår hemsida ...
Formell, Bewerbung der eigenen Internetseite

E-Mail - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您...
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请随时联系我。
Om du behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om du kunde undersöka ärendet så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Om du ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med dig.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
我期待着和您就此事进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Om du behöver mer information ...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med dig.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från dig snart.
Weniger formell, höflich
此致
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen