Spanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Sr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
12560 Madrid (Madrid)
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 1102
2560 Quilmes, Provincia de Buenos Aires
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Sra. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Srta. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Polix S.A
Ref. Sr. Juan Pérez
Av. Galileo 110
Colonia Polanco
C.P. 12560 México, D.F.
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kính gửi ngài Chủ tịch,
Distinguido Sr. Presidente:
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Thưa ông,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Thưa bà,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Thưa ông/bà,
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Thưa các ông bà,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Thưa ông/bà,
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kính gửi bà Trần Thị B,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Estimado Sr. Pérez:
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Gửi ông A,
Querido Juan:
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Nos dirigimos a usted en referencia a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Le escribimos en referencia a...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Liên quan tới việc/vấn đề...
Con relación a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Về việc/vấn đề...
En referencia a...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Tôi viết thư này để nói về...
Escribo para pedir información sobre...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Le escribo en nombre de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Su compañía nos fue muy recomendada por...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Liệu ông/bà có phiền...
¿Sería posible...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Không biết ông/bà có vui lòng...
¿Tendría la amabilidad de...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Me complacería mucho si...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Agradeceríamos si pudiera enviarnos información más detallada en cuanto a...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Le agradecería enormemente si pudiera...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Formelle Anfrage, höflich
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Estamos interesados en obtener/recibir...
Formelle Anfrage, höflich
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Me atrevo a preguntarle si...
Formelle Anfrage, höflich
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
¿Podría recomendarme...
Formelle Anfrage, direkt
Ông/bà vui lòng gửi...
¿Podría enviarme...
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Se le insta urgentemente a...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Estaríamos muy agradecidos si...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
¿Cuál es la lista actual de precios de...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Estamos interesados en... y quisiéramos saber...
Formelle Anfrage, direkt
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Entendemos según su anuncio publicitario que ustedes producen...
Formelle Anfrage, direkt
Chúng tôi dự định...
Es nuestra intención...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Consideramos su propuesta con detenimiento y...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Lamentamos informarle que...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si necesita ayuda adicional, sírvase a contactarme.
Formell, sehr höflich
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Si podemos brindarle nuestra ayuda, por favor, háganoslo saber.
Formell, sehr höflich
Xin chân thành cảm ơn...
Le agradecemos de antemano...
Formell, sehr höflich
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Si requiere información adicional no dude en contactarme.
Formell, sehr höflich
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Le agradecería mucho si atiende este asunto lo más pronto posible.
Formell, sehr höflich
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Le rogamos responda a la brevedad posible ya que...
Formell, höflich
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Si requiere más información no dude en contactarme.
Formell, höflich
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Me complace la idea de trabajar juntos.
Formell, höflich
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Gracias por su ayuda en este asunto.
Formell, höflich
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Me complace la idea de discutir esto con usted.
Formell, direkt
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Si requiere más información...
Formell, direkt
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Apreciamos hacer negocios con usted.
Formell, direkt
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Por favor, póngase en contacto conmigo, mi número directo es...
Formell, sehr direkt
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Espero tener noticias de usted pronto.
Weniger formell, höflich
Kính thư,
Se despide cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Kính thư,
Atentamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Trân trọng,
Respetuosamente,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Thân ái,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Thân ái,
Saludos,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen