Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kara Sinjoro Prezidanto,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John,
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Vi skriver till er angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi povas rekomendi...
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Vi ber er omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna listoprezo por...
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Om ni behöver mer information ...
Formell, direkt
Ni dankas vian negocon.
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen