Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Uvažujeme o koupi...
Vi överväger att köpa ...
Formell, vorsichtig
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formell, sehr höflich
Chtěli bychom zadat objednávku.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formell, höflich
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formell, höflich
V příloze najdete naší objednávku.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formell, höflich
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formell, höflich
Tímto zadáváme objednávku na...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formell, direkt
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formell, direkt
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formell, sehr direkt
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formell, höflich
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formell, sehr höflich
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formell, höflich
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formell, direkt
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formell, direkt
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formell, direkt
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formell, höflich
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formell, höflich
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formell, höflich
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formell, direkt
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formell, direkt
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formell, höflich
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formell, höflich
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formell, höflich
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formell, höflich
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formell, höflich
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formell, direkt
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formell, direkt
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formell, sehr direkt
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formell, sehr direkt