Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
We are considering the purchase of…
Formell, vorsichtig
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formell, sehr höflich
เราต้องการสั่งของ
We would like to place an order.
Formell, höflich
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Enclosed is our firm order for…
Formell, höflich
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Enclosed you will find our order.
Formell, höflich
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formell, höflich
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
We herewith place our order for…
Formell, direkt
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
We intend to buy...from you.
Formell, direkt
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formell, sehr direkt
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formell, höflich
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Your order will be processed as quickly as possible.
Formell, sehr höflich
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formell, höflich
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formell, direkt
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formell, direkt
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formell, direkt
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
We hereby confirm your order.
Formell, höflich
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
This is to confirm our verbal order dated…
Formell, höflich
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formell, höflich
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formell, direkt
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formell, direkt
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formell, höflich
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formell, höflich
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Would it be possible to delay the order until…
Formell, höflich
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formell, höflich
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formell, sehr höflich
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formell, sehr höflich
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formell, höflich
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formell, höflich
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formell, höflich
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formell, direkt
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
We are forced to cancel our order due to...
Formell, direkt
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formell, sehr direkt
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formell, sehr direkt