Thai | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Vi överväger att köpa ...
เรากำลังพิจารณาซื้อ...
Formell, vorsichtig
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
Formell, sehr höflich
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
เราต้องการสั่งของ
Formell, höflich
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Formell, höflich
Bifogat hittar ni vår beställning.
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Formell, höflich
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
Formell, höflich
Vi lägger härmed in vår order på ...
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
Formell, direkt
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
Formell, direkt
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Formell, sehr direkt
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Formell, höflich
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Formell, sehr höflich
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Formell, höflich
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
Formell, direkt
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Formell, direkt
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Formell, direkt
Vi bekräftar härmed din beställning.
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
Formell, höflich
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
Formell, höflich
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
Formell, höflich
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
Formell, direkt
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
Formell, direkt
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Formell, höflich
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Formell, höflich
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Formell, höflich
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Formell, höflich
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
Formell, sehr höflich
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
Formell, sehr höflich
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Formell, höflich
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Formell, höflich
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Formell, höflich
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
Formell, direkt
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
Formell, direkt
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Formell, sehr direkt
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
Formell, sehr direkt