Italienisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Vi överväger att köpa ...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formell, vorsichtig
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formell, sehr höflich
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formell, höflich
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formell, höflich
Bifogat hittar ni vår beställning.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formell, höflich
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formell, höflich
Vi lägger härmed in vår order på ...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formell, direkt
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formell, direkt
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formell, sehr direkt
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formell, höflich
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formell, sehr höflich
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formell, höflich
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formell, direkt
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
In allegato trova due copie del contratto.
Formell, direkt
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formell, direkt
Vi bekräftar härmed din beställning.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formell, höflich
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formell, höflich
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formell, höflich
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formell, direkt
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formell, direkt
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formell, höflich
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formell, höflich
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formell, höflich
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formell, höflich
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formell, sehr höflich
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formell, sehr höflich
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formell, höflich
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formell, höflich
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formell, höflich
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formell, direkt
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formell, direkt
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formell, sehr direkt
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formell, sehr direkt