Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Rozważamy możliwość zakupu...
We are considering the purchase of…
Formell, vorsichtig
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formell, sehr höflich
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
We would like to place an order.
Formell, höflich
Załączamy nasze zamówienie na...
Enclosed is our firm order for…
Formell, höflich
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Enclosed you will find our order.
Formell, höflich
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formell, höflich
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
We herewith place our order for…
Formell, direkt
Chcemy zakupić u Państwa...
We intend to buy...from you.
Formell, direkt
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formell, sehr direkt
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formell, höflich
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formell, sehr höflich
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formell, höflich
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formell, direkt
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formell, direkt
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formell, direkt
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
We hereby confirm your order.
Formell, höflich
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
This is to confirm our verbal order dated…
Formell, höflich
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formell, höflich
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formell, direkt
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formell, direkt
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formell, höflich
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formell, höflich
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Would it be possible to delay the order until…
Formell, höflich
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formell, höflich
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formell, sehr höflich
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formell, sehr höflich
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formell, höflich
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formell, höflich
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formell, höflich
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formell, direkt
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
We are forced to cancel our order due to...
Formell, direkt
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formell, sehr direkt
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formell, sehr direkt