Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi överväger att köpa ...
Formell, vorsichtig
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formell, sehr höflich
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formell, höflich
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formell, höflich
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formell, höflich
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formell, höflich
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formell, direkt
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formell, direkt
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formell, sehr direkt
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formell, höflich
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formell, sehr höflich
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formell, höflich
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formell, direkt
In allegato trova due copie del contratto.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formell, direkt
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formell, direkt
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formell, höflich
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formell, höflich
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formell, höflich
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formell, direkt
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formell, direkt
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formell, höflich
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formell, höflich
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formell, höflich
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formell, höflich
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formell, höflich
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formell, direkt
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formell, direkt
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formell, sehr direkt
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formell, sehr direkt