Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

We are considering the purchase of…
Rozważamy możliwość zakupu...
Formell, vorsichtig
We are pleased to place an order with your company for ...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formell, sehr höflich
We would like to place an order.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formell, höflich
Enclosed is our firm order for…
Załączamy nasze zamówienie na...
Formell, höflich
Enclosed you will find our order.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formell, höflich
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formell, höflich
We herewith place our order for…
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formell, direkt
We intend to buy...from you.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formell, direkt
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formell, sehr direkt
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formell, höflich
Your order will be processed as quickly as possible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formell, sehr höflich
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formell, höflich
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formell, direkt
Enclosed you will find two copies of the contract.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formell, direkt
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formell, direkt
We hereby confirm your order.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formell, höflich
This is to confirm our verbal order dated…
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formell, höflich
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formell, höflich
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formell, direkt
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formell, direkt
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Would it be possible to reduce our order from...to…
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formell, höflich
Would it be possible to increase our order from…to…
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formell, höflich
Would it be possible to delay the order until…
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formell, höflich
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formell, höflich
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formell, sehr höflich
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formell, sehr höflich
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formell, höflich
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formell, höflich
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formell, höflich
We would like to cancel our order. The order number is...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formell, direkt
We are forced to cancel our order due to...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formell, direkt
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formell, sehr direkt
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formell, sehr direkt