Chinesisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Sayın Yetkili,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Sayın Yetkililer,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Yetkili makama,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Sayın Ahmet Bey,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Sayın Ayşe Hanım,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Sayın Dilek Hanım,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Sayın Lale Hanım,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
很高兴可以为...做推荐
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
在他...时加入...,我和他初次认识
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...托我为他申请...写一封推荐信,为此我很乐意。
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
做...的老板/上司/同事很愉快,因为...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
很高兴能为...写推荐信,在这封信中我想表达对这个为我们小组工作带来出色贡献年轻人的敬意和感谢。
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
我毫不犹豫为...写推荐信
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
我很高兴能为...写推荐信
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
我自...时候起认识...,他/她选修了我的课/在...工作
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
在...作为...工作时,我和...共事了...个月/年
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
自...到...时,我是...的老板/上司/同事/老师。
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...作为...在各种项目上和我共事,基于他/她的工作,我认为他/她是我见过的最好的...之一。
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
从我们开始合作,我就知道他/她是...的人。
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...以...区别于其他人
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
他/她最大的才能在于...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
他/她是一个有创造性想法的问题解决者。
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
他/她拥有众多技能。
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
他/她能清楚地表达自己的想法。
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
他/她能很好的处理各种责任。
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
他/她在...方面拥有广泛知识
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
他掌握新概念很快,并接受与工作有关的各种建设性批评意见和指示。
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
这里有一点我想提的是,...非常...并且具有有...的能力
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
... onun sıradışı özelliğidir.
他/她...方面的非凡能力是非常宝贵的。
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
O ...'da her zaman aktif rol alır.
他/她总是积极参加...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
他/她按时完成工作,当他/她对工作有疑问或问题时,能清楚而直接地说出别人可能同样有的,但是不能或不会说的想法。
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
他/她和我们一起时,他/她...,责任包括...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
他/她的主要职责是...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
他/她每周的工作包括...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
我想说和...共事很愉快,他/她值得信任,聪明而且有幽默感。
Positive Beurteilung einer Person
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
如果他/她在我公司的表现可以作为在贵公司表现的参考说明,他/她将为贵公司作出积极贡献。
Sehr positive Beurteilung einer Person
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
在我看来,...是一个工作努力,总能准确理解项目内容的积极主动的人。
Positive Beurteilung einer Person
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...总能高质量地按时完成工作。
Positive Beurteilung einer Person
Performansındaki tek zayıf nokta ...
我注意到他/她表现中的唯一缺陷是...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
我认为...应该被优先考虑,因为...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...将会是您公司的巨大资产,如果有进一步需要我帮助的,请打电话或者发邮件给我。
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
我强力推荐...,她将对您的公司有巨大帮助。
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
我有信心...将会一如既往地高效,我衷心推荐他/她。
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
我毫无保留地衷心推荐他/她,如果您还有进一步的问题,请发电子邮件或打电话给我。
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
我深信他/她...方面的出色能力,强烈推荐他/她在贵校接受进一步的教育,在那里他/她可以继续发展和运用他/她的聪明才智。
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
能够为他/她做推荐很令人开心,我希望这些信息对您有用。
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
我强烈地推荐...为有力的竞争者。
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
我很少毫无保留地推荐某人,但是很高兴能够衷心推荐...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
作为同事,我尊重...,但是我也必须诚实地说,我并不能为贵公司推荐...
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
我很乐意回答其他您可能有的任何问题。
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
如果您需要任何进一步信息,可以通过书信/电子邮件联系我。
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens