Italienisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Vážený pane,
Gentilissimo,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Gentilissima,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Alla cortese attenzione di ...,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... vynikal(a) v... .
...si è distinto/a più volte per...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
On/ona řeší problémy efektivně.
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
On/ona má obsáhnou znalost...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
È estremamente portato per...
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
On/ona je iniciativní v... .
Ha sempre preso parte attiva in...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
I suoi doveri principali erano:
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Positive Beurteilung einer Person
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Positive Beurteilung einer Person
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Positive Beurteilung einer Person
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens