Tschechisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Distinguido Señor:
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Distinguida Señora:
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Distinguidos Señores:
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Apreciados Señores:
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quien pueda interesar
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Apreciado Sr. Pérez:
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Apreciada Srta. Pérez:
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Puedo recomendar abiertamente a X...
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
X se distinguió por su...
... vynikal(a) v... .
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Su más considerable talento es...
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Tiene una amplia gama de habilidades.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
On/ona je iniciativní v... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus principales responsabilidades fueron...
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus tareas diarias involucraban...
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positive Beurteilung einer Person
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Sehr positive Beurteilung einer Person
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positive Beurteilung einer Person
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positive Beurteilung einer Person
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens