Griechisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Distinguido Señor:
Αγαπητέ κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Distinguida Señora:
Αγαπητή κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Distinguidos Señores:
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Apreciados Señores:
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quien pueda interesar
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Apreciado Sr. Pérez:
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Apreciada Srta. Pérez:
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Puedo recomendar abiertamente a X...
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
X se distinguió por su...
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Su más considerable talento es...
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Tiene una amplia gama de habilidades.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus principales responsabilidades fueron...
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus tareas diarias involucraban...
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Positive Beurteilung einer Person
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Sehr positive Beurteilung einer Person
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Positive Beurteilung einer Person
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Positive Beurteilung einer Person
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens