Spanisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Bäste herrn,
Distinguido Señor:
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa frun,
Distinguida Señora:
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Distinguidos Señores:
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Apreciados Señores:
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A quien pueda interesar
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Apreciado Sr. Pérez:
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Apreciada Srta. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Apreciada Sra. Pérez:
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Puedo recomendar abiertamente a X...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... utmärkte sig genom att ...
X se distinguió por su...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Hens största talang är / finns inom ...
Su más considerable talento es...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hen är en kreativ problemlösare.
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hen har en bred kompetens.
Tiene una amplia gama de habilidades.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hen hanterar ansvar väl.
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Sus principales responsabilidades fueron...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Sus tareas diarias involucraban...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Positive Beurteilung einer Person
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Positive Beurteilung einer Person
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
Positive Beurteilung einer Person
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens