Portugiesisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Szanowny Panie,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
A quem possa interessar,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
É com satisfação que forneço referências sobre...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
O meu primeiro contato com...foi em..., quando ele entrou para ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
... me pediu para escrever uma carta de recomendação para a sua inscrição/ cadidatura em .... . Fico muito satisfeito em fazê-lo.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Foi um prazer ser chefe / supervisor / colega de... desde....
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Fico satisfeito em escrever esta carta de recomendação para ..... Aqui, expresso o meu respeito e apreço por este jovem brilhante, que trouxe notável contribuição ao trabalho do meu grupo.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Eu não hesito em escrever uma carta de recomendação para ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
É um prazer escrever uma carta de recomendação para ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Eu conheço... desde ..., quando ele / ela se matriculou na minha classe / começou a trabalhar em /no /na ....
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Znam ... od... i jako... w...
Eu conheço ... por ..., na qualidade de ... em /no /na ....
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Eu fui chefe / supervisor / colega / professor de ... de... a .... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... trabalhou para mim em vários projetos como .... . Com base em seu trabalho, vejo...(nome da pessoa)como um dos melhores ... que já tivemos.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Desde o início da nossa colaboração, percebi que ele / ela é uma pessoa ... .
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...wyróżniał/-a się...
... distinguiu-se por ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
O seu maior talento é ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Ele / Ela soluciona problemas criativamente.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
...posiada wiele różnych umiejętności.
Ele / Ela tem um amplo leque de competências.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Ele / Ela comunica suas idéias com clareza.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Ele / Ela lida bem com responsabilidades.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
... posiada szeroką wiedzę...
Ele / Ela tem vasto conhecimento em /no /na ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Ele entende rapidamente novos conceitos, aceita críticas construtivas e instruções relativas ao seu trabalho.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Eu gostaria de mencionar aqui que ... é ... e tem a habilidade de ....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Sua extraordinária capacidade de ... foi inestimável.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Zawsze bierze czynny udział w...
Ele / Ela tem sempre um papel ativo em/ no /na ....
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Ele / Ela cumpre os prazos para o término dos trabalhos. Quando tem um questionamento ou preocupação a respeito de uma tarefa, ele/ ela fala clara e diretamente, dando voz aos colegas que talvez tenham as mesmas dúvidas mas não se sentem confortáveis para perguntar.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Enquanto estava conosco, ele / ela ... . Esta responsabilidade envolvia... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Suas principais responsabilidades eram...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Suas tarefas semanais consistiam em ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Gostaria de dizer que é um prazer trabalhar com ... . Ele / Ela é confiável, inteligente e tem senso de humor.
Positive Beurteilung einer Person
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Se o seu desempenho em nossa empresa é uma boa indicação de como ele / ela atuaria na sua, ele /ela seria uma aquisição extremamente positiva para o seu programa.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
Na minha opinião, ...é diligente, tem iniciativa e invariavelmente entende exatamente sobre o que é cada projeto.
Positive Beurteilung einer Person
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... consistentemente produz trabalho de alta qualidade em tempo hábil.
Positive Beurteilung einer Person
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
O único ponto fraco que percebi em seu desempenho foi ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Eu acredito que... deve ser considerado à frente de outros candidatos porque ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... somará positivamente para seu programa. Se eu ainda puder ser útil de qualquer forma, por favor envie um e-mail ou ligue para mim.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
... tem a minha recomendação. Ele / Ela será excelente para o seu programa.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Estou certo que ... continuará a ser muito produtivo(a). Ele / Ela tem a minha mais alta recomendação.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Dou-lhe minha mais alta recomendação, sem reservas. Por favor, ligue-me ou envie-me e-mail caso tenha dúvidas.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Acredito firmemente em suas habilidades excepcionais para ... e recomendo-lhe para esta universidade, onde ele /ela poderá desenvolver e utilizar seus talentos brilhantes.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
É gratificante poder dar-lhe a minha mais alta recomendação. Espero que esta informação possa ser útil.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Eu sinceramente recomendo ... como um candidato promissor, sem reservas.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
Raramente recomendo alguém sem reservas. É um prazer fazê-lo no caso de ....
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
Eu respeito ... como colega, mas devo dizer, com honestidade, que não posso recomendar-lhe para sua empresa.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Responderei com prazer quaisquer perguntas adicionais que o senhor / a senhora tenha.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
O senhor /A senhora pode entrar em contato comigo por carta / e-mail caso precise de qualquer informação adicional.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens