Französisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Szanowny Panie,
Monsieur,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Madame,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Madame, Monsieur
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
Aux principaux concernés,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Monsieur Dupont,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Mademoiselle Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Z przyjemnością udzielę referencji ...
C'est avec plaisir que je recommande...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Po raz pierwszy miałem przyjemność współpracować z ... w..., kiedy dołączył on do...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... poprosił mnie o napisanie listu polecającego do aplikacji... . Z przyjemnością udzielam tej rekomendacji.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jako dyrektor / kierownik / kolega... miałem przyjemność współpracować od...
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Z przyjemnością piszę ten list polecający ... . W liście tym chciałbym wyrazić mój szacunek i uznanie dla ... jako osoby niezwykle..., która miała znaczący wkład w pracę mojego zespołu.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nie mam żadnych zastrzeżeń, pisząc ten list polecający ...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
To sama przyjemność pisać rekomendacje dla...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Znam...od..., kiedy rozpoczął / rozpoczęła naukę w mojej klasie / pracę w...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Znam ... od... i jako... w...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Byłem dyrektorem / kierownikiem / kolegą / nauczycielem ... od ... do...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... pracował dla mnie nad różnymi projektami jako ... .W oparciu o jego/jej pracę, mogę uznać go/ ją jako jednego z najlepszych ... z jakimi dotychczas współpracowałem.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Od samego początku naszej współpracy ... dał/-a się poznać jako osoba...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...wyróżniał/-a się...
... se distingue par...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Do jego/jej najmocniejszych stron należy...
Sa qualité principale est ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Jest on/ona osobą umiejętnie rozwiązującą problemy.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
...posiada wiele różnych umiejętności.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Przedstawia swoje pomysły w sposób jasny i zrozumiały.
Il/elle communique ses idées clairement.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Bardzo dobrze wypełnia powierzone mu/jej zadania.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
... posiada szeroką wiedzę...
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Z łatwością podejmuje się nowych zadań i akceptuje konstruktywną krytykę oraz sugestie dotyczące jego pracy.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Pragnę tutaj zaznaczyć, że... jest... i posiada umiejętność do...
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Jego/Jej nadzwyczajna umiejętność ... była niezastąpiona.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Zawsze bierze czynny udział w...
Il/elle participe activement dans...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Kończy pracę na czas. Kiedy ma wątpliwości lub pytania dotyczące zadania, wyraża swoją opinię w sposób jasny i bezpośredni. Przedstawia często opinię i obawy zespołu, gdy inni nie chcą bądź nie mogą się wypowiedzieć.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Kiedy ... pracował/-a z nami, ... . W szczególności odpowiadał za...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych obowiązków należało...
Ses principales fonctions consistaient en...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Do jego/jej głównych cotygodniowych zadań należało...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Była to dla mnie przyjemność móc pracować z... . Jest on/ona godną zaufania i niezwykle inteligentną osobą z poczuciem humoru.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positive Beurteilung einer Person
Rezultaty, jakie osiągnął/osiągnęła w naszej firmie mogą być zapowiedzią wysokich wyników w Państwa firmie. Z całą pewnością ... będzie on/ona stanowił cenny nabytek.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Moim zdaniem, ... jest pracowitą i operatywną osobą, zawsze zaznajomioną z tym, co się aktualnie dzieje w projekcie.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positive Beurteilung einer Person
... konsekwentnie pracuje dbając o jakość i wykonując działania na czas.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positive Beurteilung einer Person
Jedynym jego/jej słabym punktem, jaki zauważyłem podczas naszej współpracy, był...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Wierzę, że kandydatura ... powinna być rozpatrzona przed innymi kandydatami na to stanowisko, ponieważ...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... może się pozytywnie przyczynić do rozwoju Państwa programu. Jeżeli mogę jeszcze jakoś pomóc, proszę o kontakt mailowy bądź telefoniczny.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... ma moje szczere rekomendacje. Może on/ona zdecydowanie przyczynić się do sukcesu Państwa projektu.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jestem pewien, że... będzie bardzo efektywny w swych działaniach. Ma on/ona moje najlepsze referencje.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Bez jakichkolwiek zastrzeżeń, mogę mu/jej dać moje najszczersze rekomendacje. Proszę skontaktować się ze mną mailowo bądź telefonicznie w razie dodatkowych pytań.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jestem przekonany co do jego /jej zdolności w zakresie... i gorąco rekomenduję go/ją jako kandydata/kandydatkę na Państwa Uniwersytet. Kontynuując edukację na tej uczelni, może on/ona dalej rozwijać oraz czerpać ze swoich niezwykłych umiejętności.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
To dla mnie ogromna satysfakcja dać jemu/jej moje najwyższe referencje. Mam nadzieję, że informacje ode mnie będą dla Państwa użyteczne.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Z przyjemnością polecam... jako obiecującego kandydata.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Rzadko polecam kogoś bez żadnych zastrzeżeń. Z przyjemnością mogę to jednak zrobić w przypadku...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Szanuję... jako kolegę/koleżankę, ale z całą szczerością przyznaję, iż nie mogę go/jej Państwu polecić.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Z przyjemnością udzielę odpowiedzi na dodatkowe pytania od Państwa.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować listownie/mailowo.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens