Griechisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
관계자님께 드립니다.
Αγαπητή κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
관계자님께 드립니다.
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
관계자분들께 드립니다.
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
관계자분(들)께 드립니다.
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
김철수님께 드립니다.
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
최수경님께 드립니다.
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
귀하께 ...의 추천 편지를 드리게 되어 기쁩니다.
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
저는 ...가 ...에 오게 되었을 때, ...를 통해 그를 알게 되었습니다.
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...는 제게 ... 지원에 필요한 추천서를 부탁하였고, 저는 기쁜 마음으로 기꺼이 추천서를 쓰기로 했습니다.
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
...의 상사/관리자/동료로서 저는 즐겁게 일하였습니다. 왜냐하면, ...
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
...의 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다. 이 편지에서 저는 이 젊은이에 대한 저의 존경과 감사의 마음을 쓰고 싶습니다. ...는 우리 회사에 놀랄만한 도움을 주었습니다.
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
저는 ... 의 추천서를 쓰는데 조금의 주저함도 없습니다.
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
...를 위해 추천서를 쓰게 되어 기쁘게 생각합니다.
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
저는 ...가 저의 수업/회사에 참여했을 때 부터 ...를 알고 지냈습니다.
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
저는 ...에서 ...로 있는 동안 ...를 알고 지냈습니다.
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
저는 ...부터 ...까지 ...의 상사/ 관리자/ 동료/ 선생님이었습니다.
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...는 저와 ...로서 다양한 프로젝트들을 함께 하였습니다. 그리고, 그의 성과를 보건데, 그는 그동안 우리가 만났던 사람들 중 가장 ...한 사람 중 한명이었다고 생각합니다.
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

우리가 협동하기 시작했을 때부터, 저는 ...를 개인적으로 알고 지냈습니다.
Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...는 ...면으로 스스로를 차별화 합니다.
... εξ αρχής έδειξε ότι...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
그의/그녀의 가장 큰 재능은 ...입니다.
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
그는/그녀는 매우 창의적으로 문제를 해결합니다.
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
그는/그녀는 다양한 능력들을 갖고 있습니다.
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
그는/그녀는 복잡한 아이디어도 명확하게 전달하는 능력을 갖고 있습니다.
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
그는/그녀는 책임감이 강한 사람입니다.
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
그는/그녀는 ...에 관련된 다양한 지식을 갖고 있습니다.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
그는 새로운 개념을 빨리 이해하며, 복잡한 지시사항과 충고사항들을 효율적으로 수용합니다.
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
...는 ...하며, ...를 할 수 있는 능력이 있다는 점을 여기서 알려드리고 싶습니다.
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
그의/그녀의 뛰어난 ... 능력은 매우 귀중한 재능입니다.
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
그는/그녀는 항상 ...에서 적극적인 자세로 임합니다.
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
그는/그녀는 일을 스케쥴에 맞춰 끝냅니다. 또한 자신의 일에 대해 문의사항이나 불편한 사항이 있을 때는, 명확하고 단도직입적으로 이야기 할 수 있습니다.
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

그가/그녀가 저희와 일을 하는 동안에, 그는/그녀는 ... 했습니다. 그녀의 책임사항은 ... 이었습니다.
Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
그의/그녀의 주된 업무는 ...이었습니다.
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
그의/그녀의 매주 업무는 ... 이었습니다.
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

저는 ...와 함께 일하게 되어서 즐거웠고, 그는/그녀는 유머감각은 물론 지적이고 신뢰가는 사람입니다.
Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Positive Beurteilung einer Person
만약 그가/그녀가 우리 회사에서 보였던 성과들을 귀사에서도 보인다면, 분명 그는/그녀는 귀사에 큰 재산이 될것 입니다.
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Sehr positive Beurteilung einer Person
제 의견으로는, ...는 근면하며, 늘 어떤 프로젝트의 목적과 세부사항을 제대로 이해하며 스스로 동기를 부여하는 사람입니다.
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
Positive Beurteilung einer Person
...는 꾸준히 고급 컨텐츠의 업무를 시간내에 수행합니다.
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
Positive Beurteilung einer Person
제가 관찰한 ...의 유일한 단점은 ... 입니다.
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
저는 ...가 다른 후보들보다 훨씬 나을 거라고 생각합니다. 왜냐하면, ...
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...는 귀하의 프로그램에 큰 도움이 될것입니다. 제가 더 도움드릴 일이 있다면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
저는 ...를 강하게 추천합니다. 그녀는 귀하의 프로그램에 중요한 존재가 될것입니다.
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
저는 ...가 귀사에서도 늘 그랬드시 생산적인 일들을 할것이라 믿습니다. 그는/그녀는 제가 매우 추천하는 인재입니다.
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 줄 수 있습니다.더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 이메일이나 전화를 주시기 바랍니다.
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
저는 그의/그녀의 뛰어난 ...능력을 믿으며, 더 나아가 귀하의 학교에서 더 깊은 교육을 받으며 그의/그녀의 재능을 훨씬 크게 가꿀 수 있는 사람인걸 말씀드리고 싶습니다.
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
저는 그에게/그녀에게 제가 줄 수 있는 최고의 추천점을 주며, 이 모든 정보가 도움이 되길 바랍니다.
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
저는 진심으로 ...를 유망한 후보자로 추천합니다.
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
저는 원래 예약을 미리 하지 않는 이상 누군가를 위한 추천서를 써주지 않습니다. 하지만, ...는 예외입니다. 기꺼이 즐거운 마음으로 추천서를 썼습니다.
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
전 ...를 동료로서 존경합니다. 하지만, 정직하게 말씀드리면, 저는 그를/그녀를 귀사에 추천할 수 없습니다.
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
더 궁금하신 점이 있으시면, 저에게 연락주시기 바랍니다.
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
더 많은 정보를 원하시면, 편지/이메일을 통해 저에게 연락 주십시오.
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens