Thai | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

拝啓
เรียน ท่าน
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
拝啓
้เรียน ท่าน
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
拝啓
เรียนท่านผู้ชาย/ท่านผู้หญิง
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
拝啓
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
関係者各位
ถึงบุุคคลที่ไม่ทราบชื่อ
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
拝啓
・・・・様
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
拝啓
・・・・様
เรียน คุณ สมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
拝啓
・・・・様
เรียน คุณสมิทธิ์
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
・・・・を推薦できることをうれしく思います。
ฉันรู้สึกยินดีที่จะถูกเรียกให้เป็นตัวแทนของ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
・・・・とは、・・・・年に彼が・・・・に参加していた時に親しくなりました。
ฉันได้รู้จักกับ...ใน...เมื่อเขาเข้าร่วม...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
・・・・への応募に際し、・・・・から推薦状を書いてほしいとの依頼を受け、喜んで書かせていただいております。
...ได้ขอร้องให้ฉันเขียนจดหมายเพื่อให้ใบสมัครของเขาน่าเชื่อถือมากขึ้นสำหรับ...ฉันยินดีมากที่จะทำเช่นนั้น
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
・・・・年から、・・・・の上司となれたことは喜びでした。
ฉันเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่ได้เป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงานของ...ตั้งแต่...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
・・・・についての推薦辞を差し上げたく存じます。・・・・は私のグループで・・・・に貢献してきました。ここに積極的に推薦申し上げる次第です。
ฉันยินดีเป็นอย่างมากที่จะเขียนจดหมายรับรองให้แก่... ในจดหมายฉบับนี้ฉันขอแสดงความนับถือและความพึงพอใจให้แก่บุคคลที่อุทิศตนให้แก่บริษัทของฉัน
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
・・・・を推薦申し上げる次第であります。
ฉันไม่รู้สึกลังเลในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...เลย
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
・・・・を喜んで推薦いたします。
รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากในการเขียนจดหมายรับรองให้แก่...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
・・・・を、彼/彼女が私のクラスに来た/・・・・で働き始めた・・・・年から知っており、・・・・
ได้รู้จัก...ตั้งแต่...เมื่อเขา/เธอสมัครเข้าคลาสเรียนของฉัน/ได้เข้าทำงานที่...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
私が・・・・で・・・・の立場にいたときから・・・・を・・・・年間知っています。
ฉันได้รู้จัก...มาทั้งหมด...เดือน/ปีในฐานะของ...ที่...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
私は・・・・年から・・・・年まで・・・・の上司/同僚/教師でした。
ฉันเป็นหัวหน้า/ที่ปรึกษา/เพื่อนร่วมงาน/อาจารย์ตั้งแต่...ถึง...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
・・・・は・・・・として数々の私のプロジェクトに携わり、彼/彼女の仕事は・・・・として今までのどの学生よりも秀でておりました。
...ได้ทำงานกับฉันในหลากหลายโครงการในฐานะ...และวัดจากผลงานของเขา/เธอ ฉันสามารถจัดอันดับให้เขา/เธอเป็น...ที่ดีที่สุดที่เราเคยมีมา
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

私たちが協力し始めた時から、彼/彼女を・・・・という人間だとみなしています。
ตั้งแต่การเริ่มต้นการทำงาน ฉันคิดว่าเขา/เธอนั้นเป็นคนที่...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
彼は・・・・によって有名になりました。
...จัดเขา/เธอโดยจำแนกจาก...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
彼の/彼女の素晴らしいところは・・・・です。
ความสามารถพิเศษของเขา/เธอนั้นอยู่ที่...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
彼/彼女は驚くべき方法で問題を解決します。
เขา/เธอนั้นมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างรวดเร็ว
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
彼/彼女はさまざまな技術を持っています。
เขา/เธอมีความสามารถหลากหลายเป็นอย่างมาก
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
彼/彼女は自分の意見をはっきり示します。
เขา/เธอสามารถสื่อสารได้อย่างแจ่มชัด
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
彼/彼女には責任感があります。
เขา/เธอมีความรับผิดชอบ
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
彼/彼女は・・・・に関しての知識が豊富です。
เขา/เธอมีความรู้กว้างขวางมากเกี่ยวกับ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
彼は新しいコンセプトをすぐに把握し、彼の仕事に対しての建設的な批判や支持を素直に受け入れます。
เขาสามารถจับแนวคิดได้อย่างรวดเร็วและยอมรับคำติชมเกี่ยวกับผลงานของเขา
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
・・・・は・・・・であり、・・・・する能力があります。
ฉันต้องการจะกล่าวตรงนี้ว่า...นั้นมีทักษะในการ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
彼の/彼女の素晴らしい・・・・の才能ははかり知れません。
ความสามารถของเขาและเธอในการ...นั้นมีค่าเป็นอย่างมาก
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
彼/彼女は常に・・・・として積極的に活動してきました。
เขาและเธอมีบทบาทเป็นอย่างมากในการ...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
彼/彼女は期日内に仕事を終わらせ、課題について質問や疑問があるとはっきりとその旨を伝え、他の人が言いたくても言えないことについても言及します。
เขา/เธอทำงานเสร็จตามเวลา เมื่อเขา/เธอมีคำถามเกี่ยวกับงาน เขาและเธอจะถามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

彼/彼女と一緒に仕事をしていた時、彼/彼女は・・・・。この職務には・・・・も含まれています。
ในระหว่างที่เขาและเธอทำงานกับเรา ความรับผิดชอบของเขาประกอบไปด้วย...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
彼/彼女の担当は・・・・でした。
ความรับผิดชอบหลักๆของเขา/เธอคือ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
彼/彼女の毎週の仕事には・・・・も含まれています。
งานทุกอาทิตย์ของเขาประกอบไปด้วย...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

彼/彼女は信頼でき、知的でユーモアのセンスも持ち合わせているので、彼/彼女と働けたことは光栄でした。
ฉันอยากจะพูดว่าฉันมีความสนุกสนานเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับ...เขา/เธอนั้นเป็นคนฉลาด จริงใจและเชื่อถือได้
Positive Beurteilung einer Person
彼/彼女のわが社での働きが、もし彼/彼女の貴社での働きを示すよい目休になったなら、彼/彼女はあなたのプログラムに最適な人材でしょう。
ผลงานของเขา/เธอในบริษัทนี้นั้นดีเป็นอย่างมากซึ่งนั้นเป็นสิ่งบ่งชี้ที่บอกว่าเขาเป็นบุคคลที่มีค่าในบริษัทของคุณ
Sehr positive Beurteilung einer Person
私の意見としましては、・・・・は努力家で自ら率先して行動し、プロジェクトの概要を常に正確に理解します。
ในความคิดเห็นของฉัน ...เป็นคนที่ทำงานหนักที่มีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งกับงานที่ทำ
Positive Beurteilung einer Person
・・・・は時代の流れをよく捉えた、クオリティーの高いものを生み出します。
...ได้ผลิตผลงานที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องๆเรื่องมาก
Positive Beurteilung einer Person
彼/彼女の仕事について私が発見した唯一の弱点は、・・・・です。
จุดอ่อนที่ฉันสังเกตได้จากผลงานของเขาคือ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
・・・・は・・・・のため他の応募者よりも優れていると確信しています。
ฉันเชื่อว่า...ฉันมีความสามารถเหนือผู้สมัครคนอื่นๆเพราะ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

・・・・は貴社の事業に最適な人材です。もしさらに詳しい情報が必要な場合はメールまたは電話でご連絡ください。
...จะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมของคุณเป็นอย่างมาก ถ้ามีคำถามอะไรเพิ่มเติม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันได้
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
・・・・を強く推薦いたします。彼/彼女は貴社の事業に功績を残すでしょう。
ฉันแนะนำ...เป็นอย่างมาก เขา/เธอจะมีประโยชน์ต่อโปรแกรมเป็นอย่างมาก
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
・・・・は多くの利益を生むであろうことを確信しております。彼/彼女を自信を持って推薦いたします。
ฉันมีความมั่นใจว่า...จะเป็นคนที่มีประโยชน์เป็นอย่างมาก ฉันแนะนำเขา/เธอเป็นอย่างสูง
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
彼/彼女を積極的に推薦いたします。もしも詳しい質問がある場合はメールもしくは電話でご連絡下さい。
ฉันได้ทำการเขียนรับรองเขาอย่างดีเยี่ยม กรุณาส่งอีเมลหรือโทรมาหาฉันถ้าคุณมีคำถามเพิ่มเติม
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
彼/彼女の際立った・・・・の能力は素晴らしいものだと確信しています。彼/彼女がさらに知識や技能を身につけられる場所である貴院への入学を強く推薦いたします。
ฉันมีความคิดว่าความสามารถของเขาในการ...นั้นเป็นจุดแข็งของเขาที่ทำให้เขาสามารถสานต่อการศึกษาในมหาวิทยาลัยของคุณ ซึ่งเป็นสถานที่เขาสามารถพัฒนาความสามารถของเขาได้
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
彼/彼女を喜んで推薦致します。この情報が役に立つものであることを願っております。
มันเป็นความพึงพอใจของฉันเป็นอย่างมากที่จะรับรองเขา ฉันหวังว่าข้อมูลเหล่านี้นั้นจะมีประโยชน์สำหรับคุณ
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
有望な人材として・・・・・を強く推薦いたします。
ฉันแนะนำ....อย่างเต็มหัวใจ เนื่องจากเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นอย่างมาก
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
指定がない人物を推薦することはめったにしないのですが、・・・・の場合は喜んで推薦いたします。
น้อยคนมากที่ฉันจะแนะนำหรืออ้างอิงให้แก่ใครสักคน แต่ในกรณีของ....แล้วนั้นเป็นข้อยกเว้น
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
・・・・を同僚として尊敬しています。しかし正直なところ、彼/彼女は貴社に最適な人材ではないということを懸念致しております。
ฉันนับถือ...ในฐานะเพื่อนร่วมงาน แต่ฉันสามารถพูดได้อย่างตรงไปตรงมาว่า ฉันไม่สามารถแนะนำเขาหรือเธอเข้าทำงานในบริษัทของคุณ
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
より詳細な質問にも喜んでお答えいたします。
ฉันจะรู้สึกยินดีเป็นอย่างมากที่จะตอบคำถามเพิ่มเติมจากคุณ
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
もしも質問がある場合は文書もしくはメールでご連絡ください。
คุณสามารถติดต่อฉันได้โดยจดหมาย/อีเมลถ้าคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens