Französisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Αγαπητέ κύριε,
Monsieur,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αγαπητή κυρία,
Madame,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Madame, Monsieur,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Madame, Monsieur
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Aux principaux concernés,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Monsieur Dupont,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Mademoiselle Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Madame Dupont,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Χαίρομαι ιδιαιτέρως να προσφέρω τις υπηρεσίες μου ως σύσταση για...
C'est avec plaisir que je recommande...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Πρωτοσυναντήθηκα με... στην..., όταν έγινε μέλος...
J'ai d'abord fait la connaissance de... en..., quand il a rejoint...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...μου ζήτησε να γράψω μια συστατική επιστολή για την αίτηση του για.... και χαίρουμε πολύ που έχω αυτή την ευκαιρία.
...m'a demandé de rédiger une lettre de recommandation pour accompagner sa candidature pour... . C'est avec plaisir que je m'exécute.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ήταν χαρά μου να εργαστώ ως αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος του/της... .
Ce fut un plaisir d'être le responsable / supérieur direct / collègue de... depuis...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Χαρά μου είναι να γράψω αυτή τη συστατική επιστολή για .... Στην επιστολή αυτή θα ήθελα να εκφράσω τον σεβασμό και την εκτίμησή μου για αυτό το ικανότατο νεαρό άτομο, που είχε εξαιρετική συμβολή στο έργο της ομάδας μου.
Je suis heureux d'écrire cette lettre de recommandation pour... Dans cette lettre j'aimerais exprimer mon respect et mon estime pour cette jeune et brillante personne qui a apporté une contribution remarquable à mon équipe.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Μπορώ να συστήσω απόλυτα τον/την...
Je n'ai aucune hésitation à écrire une lettre de recommandation pour...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Είναι με ευχαρίστηση που γράφω μια συστατική επιστολή για...
C'est un plaisir de rédiger une lettre de recommandation pour...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Γνωρίζω τον υποψήφιο από..., όταν έγινε μαθητής μου / άρχισε να δουλεύει στο/ην...
Je connais...depuis... , quand il/elle a commencé dans mon cours / a commencé à travailler chez...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Γνώριζα τον/την υποψήφιο για... μήνες / χρόνια ως...
Je connais...depuis... mois/ans en tant que...chez...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Ήμουν αφεντικό / επόπτης / συνάδελφος / καθηγητής του/της... από... ώς...
Je fus le responsable / responsable direct / collègue / professeur de... de... à...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... δούλεψε μαζί μου ως... σε διάφορα πρότζεκτ ως... Βάση της εργασίας του/της εδώ θα έλεγα ότι ήταν ένας από τους/τις καλύτερους/ρες που δούλεψαν εδώ.
... a travaillé pour moi sur de nombreux projets en tant que..., et sur la base de son travail, je le/la décrirais comme un(e) des meilleurs... que nous ayons jamais eu(e).
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Από την αρχή της συνεργασίας μας με τον/την... τον/την εκτίμησα ως άτομο...
Depuis le début de notre collaboration, j'ai toujours trouvé que... était une personne...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... εξ αρχής έδειξε ότι...
... se distingue par...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Το μεγαλύτερο ταλέντο του είναι...
Sa qualité principale est ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Είναι άτομο που λύνει προβλήματα με δημιουργικό τρόπο.
Il/elle possède une grande créativité pour solutionner les problèmes.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Διαθέτει ένα ευρύ φάσμα δεξιοτήτων.
Il/elle possède une large palette de compétences.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Αυτό το άτομο επικοινωνεί τις ιδέες του με σαφήνεια.
Il/elle communique ses idées clairement.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Είναι υπεύθυνο άτομο.
Il/elle est une personne à qui on peut confier des responsabilités.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Αυτός / αυτή έχει μια ευρεία γνώση....
Il/elle possède des connaissances approfondies en...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Πιάνει νέες έννοιες γρήγορα και αποδέχεται εποικοδομητική κριτική και οδηγίες σχετικά με τη δουλειά του.
Il/elle assimile les nouveaux concepts très rapidement et accepte les critiques constructives concernant son travail.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να πω ότι ο/η... είναι... και έχει την ικανότητα να... .
Je voudrais signaler que... est... et qu'il a la capacité à...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Η εξαιρετική ικανότητα του/της να... ήταν ανεκτίμητη.
Son extraordinaire capacité à... fut inestimable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Αυτός / αυτή παίρνει πάντα έναν ενεργό ρόλο στην... .
Il/elle participe activement dans...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
... τελειώνει την δουλειά του στην ώρα του. Όταν έχει ερωτήσεις σχετικά με μια εργασία εκφράζεται με ευθύτητα και σαφήνεια, εκφράζοντας τις απόψεις και ανησυχίες των συναδέλφων του.
Il/elle finit son travail dans les délais impartis. Quand il/elle fait face à un problème ou soulève une question concernant une tâche qui lui a été assignée, il/elle n'hésite pas à parler directement, se faisant la voix de ceux qui n'osent pas parler.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Όταν ήταν μαζί μας τηρούσε τα καθήκοντα... Αυτή η θέση είχε να κάνει με...
Pendant qu'il/elle était parmi nous, il/elle a... Cette responsabilité impliquait...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Οι κύριες αρμοδιότητες του/της ήταν...
Ses principales fonctions consistaient en...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Τα εβδομαδιαία καθήκοντα του περιελάμβαναν...
Ses tâches hebdomadaires comprenaient...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Θα ήθελα να πω ότι μου ήταν ευχάριστο να εργαστώ με..., ήταν ένα αξιόπιστο και έξυπνο πρόσωπο με καλή αίσθηση χιούμορ.
Je voudrais dire qu'il est agréable de travailler avec..., c'est une personne intelligente sur qui l'on peut compter et qui a aussi le sens de l'humour.
Positive Beurteilung einer Person
Αν η απόδοση του/της στην εταιρεία μας είναι ένδειξη καλών μελλοντικών επιδόσεων, τότε πιστεύω ότι το άτομο είναι ιδανικό για το πρόγραμμα / την εταιρεία σας.
Ses performances dans notre entreprise sont un bon indicateur sur ses performances futures dans votre entreprise, il/elle serait un apport extrêmement positif à votre programme.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Κατά τη γνώμη μου, ... είναι εργατικό και διορατικό άτομο που καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται κάθε πρότζεκτ.
À mes yeux, ... est une personne travailleuse capable de travailler sans supervision et qui comprend exactement l'enjeu d'un projet.
Positive Beurteilung einer Person
...είναι συνεπής και αποτελεσματικός με την εργασία του.
... produit un travail de grande qualité et respecte toujours les délais impartis.
Positive Beurteilung einer Person
Η μόνη αδυναμία που παρατήρησα στην απόδοσή του / της ήταν...
Le seul domaine dans lequel... s'est montré(e) moins performant(e) est...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Πιστεύω ότι... πρέπει να ληφθεί υπόψιν πρωτύτερα από άλλους υποψήφιους επειδή...
Je pense sincèrement que... devrait être considéré comme le candidat le plus adapté parce que...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... θα είναι μια τέλεια προσθήκη στο πρόγραμμα σας. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
... serait un atout de choix à votre programme. Pour plus de renseignements, merci de me contacter par courriel ou par téléphone.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
... απολαμβάνει της πλήρης υποστήριξης μου. Θα είναι πολύτιμο στέλεχος του προγράμματος / της εταιρείας σας.
Je recommande très chaudement... . Il/elle apporterait un plus à votre programme.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Είμαι σίγουρος ότι... θα συνεχίσει να είναι πολύ παραγωγικό άτομο. Σας τον/την συστήνω απόλυτα.
Je suis persuadé(e) que... continuera à être très efficace. Je le/la recommande chaleureusement.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Τον / την συστήνω απολύτως και χωρίς προφυλάξεις. Αν θα μπορούσα να βοηθήσω με άλλο τρόπο, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεφώνου.
Je le/la recommande sans aucune réserve. N'hésitez pas à me contacter par courriel ou par téléphone si vous avez des questions supplémentaires.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Πιστεύω απόλυτα στις εξαίρετες ικανότητες του/της... και τον/την συστήνω απόλυτα για να φοιτήσει στο πανεπιστήμιο σας, όπου θα μπορεί να αναπτύξει τα πολλά ταλέντα της.
Je crois sincèrement en ses capacités remarquables concernant... et je le/la recommande fortement pour votre université, où il/elle saura se développer et appliquer ses talents exceptionnels.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Μου δίνει πλήρη ικανοποίηση να μπορώ να του/της δώσω τις πιο υψηλές συστάσεις μου. Ελπίζω να σας έχω βοηθήσει.
C'est un plaisir personnel de pouvoir vous le/la recommander. J'espère que cette que information s'avèrera utile.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Σας προτείνω με ενθουσιασμό τον/την... ως υποσχόμενο/η υποψήφιο.
Je recommande avec enthousiasme... qui se prouve être un candidat prometteur.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Σπανίως είχα την δυνατότητα να συστήσω κάποιον χωρίς οποιεσδήποτε προφυλάξεις. Είναι ευχαρίστηση μου να το κάνω στην περίπτωση του/της...
J'ai rarement eu l'occasion de recommander quelqu'un sans aucune réserve. C'est un plaisir de pouvoir le faire dans le cas de...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Σέβομαι τον/την ως συνάδελφο, αλλά με όλη μου την ειλικρίνεια, δεν θα τον/την σύστηνα για την εταιρεία σας.
J'ai un grand respect pour... en tant que collègue, mais en toute honnêteté, je ne peux pas le/la recommander pour votre entreprise.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Θα ήταν ευχαρίστηση μου να απαντήσω οποιεσδήποτε ερωτήσεις μπορεί να έχετε.
Je serai ravi(e) de répondre à toutes autres questions que vous pourriez avoir.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Για περαιτέρω πληροφορίες παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου.
Vous pouvez me contacter par lettre ou courriel pour toute information complémentaire.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens