Ungarisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Tisztelt Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Tisztelt Hölygem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...distinguished himself / herself by…
...megkülönböztette magát a ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
His / her greatest talent is / lies in…
A legnagyobb erőssége a ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
He / she is a creative problem-solver.
... kreatív problémamegoldó
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
He / she has a broad range of skills.
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
He / she communicates his / her ideas clearly.
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
He / she handles responsibility well.
Jól kezeli a felelősséget is.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
He / she always takes an active role in… .
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her main responsibilities were…
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her weekly tasks involved…
Heti feladatai magába foglalták a ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Positive Beurteilung einer Person
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Sehr positive Beurteilung einer Person
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Positive Beurteilung einer Person
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
Positive Beurteilung einer Person
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens