Tschechisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Dear Sir,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...distinguished himself / herself by…
... vynikal(a) v... .
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
His / her greatest talent is / lies in…
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
He / she is a creative problem-solver.
On/ona řeší problémy efektivně.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
He / she has a broad range of skills.
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
He / she communicates his / her ideas clearly.
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
He / she handles responsibility well.
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
On/ona má obsáhnou znalost...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
He / she always takes an active role in… .
On/ona je iniciativní v... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her main responsibilities were…
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her weekly tasks involved…
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Positive Beurteilung einer Person
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Sehr positive Beurteilung einer Person
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Positive Beurteilung einer Person
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
Positive Beurteilung einer Person
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens