Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Bästa frun,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...distinguished himself / herself by…
... utmärkte sig genom att ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
His / her greatest talent is / lies in…
Hens största talang är / finns inom ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
He / she is a creative problem-solver.
Hen är en kreativ problemlösare.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
He / she has a broad range of skills.
Hen har en bred kompetens.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
He / she communicates his / her ideas clearly.
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
He / she handles responsibility well.
Hen hanterar ansvar väl.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
He / she always takes an active role in… .
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her main responsibilities were…
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her weekly tasks involved…
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positive Beurteilung einer Person
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Sehr positive Beurteilung einer Person
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positive Beurteilung einer Person
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positive Beurteilung einer Person
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens