Dänisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Kære fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
I am delighted to be called upon as a reference for…
Jeg er begejstret for at være reference for...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Jeg blev først bekendt med... i..., da han blev en del af...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
... har bedt mig skrive et anbefalingsbrev til at ledsage hans ansøgning som... . Jeg er mere end glad for at gøre det.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Det har været en fornøjelse at være... chef /tilsynsførende / kollega siden... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Jeg er glad for at skrive dette anbefalingsbrev for... . I dette brev vil jeg gerne udtrykke min respekt og anerkendelse af denne kvikke unge person, som bragte et enestående bidrag til arbejdet i min gruppe.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Det er uden tøven at jeg skriver dette anbefalingsbrev for...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Det er en fornøjelse at skrive et anbefalingsbrev for...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
har kendt... siden... , da han /hun tilmeldte sig min klasse /begyndte at arbejde hos...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Jeg har kendt... i... måneder / år i min kapacitet som... hos... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Jeg var... chef / tilsynsførende / kollega / lærer fra... til... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
... arbejdede for mig på adskillige projekter som..., og baseret på hans /hendes arbejde, vil jeg gerne rangere ham / hende som en af de bedste... vi nogensinde har haft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Siden begyndelse af vores samarbejde har jeg anset ham / hende som en... person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...distinguished himself / herself by…
... adskilte sig selv ved at...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
His / her greatest talent is / lies in…
Hans / hendes største talent er / ligger i...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
He / she is a creative problem-solver.
Han / hun er en kreativ problemløser.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
He / she has a broad range of skills.
Han / hun har et bredt udvalg af færdigheder.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
He / she communicates his / her ideas clearly.
Han / hun kommunikerer sine ideer klart.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
He / she handles responsibility well.
Han / hun er god til at håndtere ansvar.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Han / hun har en omfattende viden om... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Han forstår nye koncepter hurtigt og accepterer konstruktiv kritik og instruktion angående sit arbejde.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Jeg vil gerne nævne her, at... er... og har evnen til at... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Hans / hendes ekstraordinære evne til at... var uvurderlige.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
He / she always takes an active role in… .
Han / hun har altid en aktiv rolle i... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Han / hun færdiggører sit arbejde til tiden. Når han / hun har en bekymring eller et spørgsmål om en opgave, siger han / hun sin mening på en klar og direkt måde, og udtrykker hvad andre måske føler men som ikke kan eller vil sige det.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Mens han / hun var hos os han / hun... . Dette ansvar indebar... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her main responsibilities were…
Hans / hendes ansvarområder var...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
His / her weekly tasks involved…
Hans / hendes ugentlige opgaver indebar...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Jeg vil gerne sige at det er behageligt at arbejde med..., han / hun er en pålidelig og intelligent person med en god humor.
Positive Beurteilung einer Person
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Hvis hans / hendes præstation i vores firma er en god indikation af hvordan han / hun vil præstere i jeres, han / hun vil være et meget positivt aktiv i jeres program.
Sehr positive Beurteilung einer Person
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Efter min mening,... er en hårdtarbejdende selvstarter som konstant forstår helt præcist hvad et projekt handler om.
Positive Beurteilung einer Person
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
... producerer konstant arbejde af høj kvalitet på rettidig måde.
Positive Beurteilung einer Person
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Det eneste område hvor jeg nogensinde har set en svaghed i hans / hendes præstation var...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Jeg mener... burde blive overvejet før andre kandidater fordi...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
... vil være en god tilføjelse til jeres program. Hvis jeg kan være yderligere behjælpelig, venligst e-mail mig eller ring til mig.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
...har min stærke anbefaling. Han / hun vil være en anerkendelse i jeres program.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Jeg er sikker på at... vil fortsætte med at være meget produktiv. Han / hun har min højeste anbefaling.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Jeg giver ham / hende min højeste anbefaling uden forbehold. Hvis du har yderligere spørgsmål skal du endelig bare kontakte mig via e-mail eller telefon.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Jeg tror fuldt og fast på hans / hendes enestående evner for... og anbefaler stærkt ham / hende til yderligere uddannelse på jeres universitet hvor han / hun kan udvikle sig og bruge sine strålende talenter.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Det er tilfredsstillende at være i stand til at gibe ham / hende min højeste anbefaling. Jeg håber denne information er brugbar.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Det er med stor begrejstring at jeg anbefaler... som en lovende kandidat.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Sjældent har jeg været i stand til at anbefale en uden forbehold. Det er en fornøjelse at gøre det i det tilfælde...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Jeg respekterer... som en kollega, men hvis jeg skal være helt ærlig, kan jeg ikke anbefale han / hende til jeres virksomhed.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Jeg vil hellere end gerne svare på yderligere spørgsmål I måtte have.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Du kan kontakte mig via brev / e-mail hvis du har brug for yderligere information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens