Griechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Vážený pane,
Αξιότιμε κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Αξιότιμη κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje silné stránky jsou...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Moje oblast odborných znalostí je...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mám výbornou znalost...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mám znalost...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukce
Επαγωγική λογική
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logické myšlení
Λογική σκέψη
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytické schopnosti
Αναλυτικές ικανότητες
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Dobré interpersonální schopnosti
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Vyjednávací schopnosti
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentační dovednosti
Ικανότητες παρουσίασης
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Můj životopis naleznete v příloze.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Ohledně referencí se obraťte na...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
S pozdravem,
Με εκτίμηση,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
S pozdravem,
Με εκτίμηση,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Με εκτίμηση,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informell, Geschäftspartner duzen sich