Englisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Vážený pane,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Vážená paní,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Beschreibung der Computerkenntnisse
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukce
Deductive reasoning
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logické myšlení
Logical thinking
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytické schopnosti
Analytical skills
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentační dovednosti
Presentation skills
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
S úctou,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich