Deutsch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

เรียน คุณผู้ชาย
Sehr geehrter Herr,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
เรียน คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Frau,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
เรียน ท่านทั้งหลาย
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
เรียนคุณ สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
เรียน คุณสมิทธิ์
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Lieber Herr Schmidt,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
จุดแข็งของฉันคือ...
Zu meinen Stärken zählen...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mein Fachgebiet ist...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Beschreibung der Computerkenntnisse
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
schlussfolgerndes Denken
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
logisches Denken
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
ทักษะในการวิเคราะห์
analytische Fähigkeiten
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
hohe soziale Kompetenz
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Verhandlungsgeschick
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
ทักษะในการนำเสนอ
Präsentationsfähigkeiten
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
ด้วยความเคารพ
Mit freundlichen Grüßen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Hochachtungsvoll
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
ด้วยความเคารพ
Herzliche Grüße
Informell, Geschäftspartner duzen sich