Italienisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Bäste herrn,
Gentilissimo,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Gentilissima,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Gentili Signore e Signori,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Alla cortese attenzione di ...,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Gentilissimo Bianchi,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mina främsta styrkor är ...
I miei punti di forza sono...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mitt kompetensområde är ...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Sto imparando...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jag är en erfaren användare av ...
Sono un(') utente esperto/a di...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga
Eccellenti doti comunicative
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
God slutledningsförmåga
Capacità deduttive e di ragionamento
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiskt tänkande
Capacità logiche
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytisk förmåga
Capacità analitiche
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bra samarbetsförmåga
Ottime abilità interpersonali
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Bra förhandlingsteknik
Capacità di negoziazione
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Bra presentationsteknik
Capacità di presentazione
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
In allegato trova il mio cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Sono disponibile per un colloquio...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med vänlig hälsning,
In fede,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Cordialmente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vördsamt,
I miei più cordiali saluti,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Saluti
Informell, Geschäftspartner duzen sich