Englisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
I would like to apply for the position of…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
I am particularly interested in this job, as…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
I would like to work for you, in order to…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mina främsta styrkor är ...
My strengths are…
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
I would be well suited to the position because…
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mitt kompetensområde är ...
My area of expertise is…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
My native language is…, but I can also speak…
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jag har utmärkta kunskaper i ...
I have an excellent command of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jag har grundläggande kunskaper i ...
I have a working knowledge of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
I have …years experience of working…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jag är en erfaren användare av ...
I am an experienced user of…
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga
Excellent communication skills
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
God slutledningsförmåga
Deductive reasoning
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiskt tänkande
Logical thinking
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytisk förmåga
Analytical skills
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bra samarbetsförmåga
Good interpersonal skills
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Bra förhandlingsteknik
Negotiation skills
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Bra presentationsteknik
Presentation skills
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Please find my résumé / CV attached.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
I can supply references from…if required.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
References can be requested from…
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
I am available for interview on…
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med vänlig hälsning,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vördsamt,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich