Chinesisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Beschreibung der Computerkenntnisse
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiskt tänkande
逻辑性思考
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytisk förmåga
分析技能
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Med vänlig hälsning,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vördsamt,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Vänliga hälsningar,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich