Koreanisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Szanowny Panie,
존경하는 관계자 분께
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
존경하는 관계자 분께
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분께
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
존경하는 관계자 분(들)께
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
존경하는 김철수 님께
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
존경하는 김희연 님께
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
친애하는 최현우님께
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
...에 지원하고 싶습니다.
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje mocne strony to ...
저의 장점은 ... 입니다.
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Biegle posługuję się programem/programami...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Beschreibung der Computerkenntnisse
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Rozumowanie dedukcyjne
추론 이해 능력
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiczne myślenie
논리적인 사고능력
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Zdolności analityczne
분석 능력
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Zdolności interpersonalne
좋은 사교성
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Zdolności negocjacyjne
협정 능력
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Umiejętność prezentacji
프리젠테이션 능력
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Referencje na żądanie.
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencje na żądanie od ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku,
... (이름) 드림
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam,
감사합니다. ...씨.
Informell, Geschäftspartner duzen sich