Griechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje mocne strony to ...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Biegle posługuję się programem/programami...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Rozumowanie dedukcyjne
Επαγωγική λογική
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiczne myślenie
Λογική σκέψη
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Zdolności analityczne
Αναλυτικές ικανότητες
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Zdolności interpersonalne
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Zdolności negocjacyjne
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Umiejętność prezentacji
Ικανότητες παρουσίασης
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Referencje na żądanie.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencje na żądanie od ...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku,
Με εκτίμηση,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
Με εκτίμηση,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informell, Geschäftspartner duzen sich