Chinesisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
我想申请...一职
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
我想为您工作,因为...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Moje mocne strony to ...
我的强项是...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
我很适合这个职位,因为...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
我的专长是…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
即使在压力下我也能保持高标准。
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
我的母语是...,但我也会说...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
我熟练掌握...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
我能用...语进行工作交流
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
我在...领域有...年工作经验
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Biegle posługuję się programem/programami...
我是...的熟练使用者
Beschreibung der Computerkenntnisse
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
我相信我是...和...技能的良好结合
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
出色的沟通技能
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Rozumowanie dedukcyjne
演绎推理能力
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logiczne myślenie
逻辑性思考
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Zdolności analityczne
分析技能
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Zdolności interpersonalne
良好的人际交往技能
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Zdolności negocjacyjne
谈判技能
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Umiejętność prezentacji
观点陈述能力
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
附件中含有我的个人简历。
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Referencje na żądanie.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referencje na żądanie od ...
可以从...处获得推荐信
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
我可以在...的时候接受面试
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Z wyrazami szacunku,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich