Englisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Geachte heer
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
I refer to your advertisement in…dated… .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Ik solliciteer naar de functie van ...
I would like to apply for the position of…
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
I am particularly interested in this job, as…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
I would like to work for you, in order to…
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mijn sterke punten zijn ...
My strengths are…
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
I would be well suited to the position because…
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mijn vakgebied is ...
My area of expertise is…
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Whilst working at… I became highly competent in…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Even under pressure I can maintain high standards.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
My native language is…, but I can also speak…
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
I have an excellent command of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Ik beschik over een goede beheersing van ...
I have a working knowledge of…
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Ik heb ... jaren ervaring als ...
I have …years experience of working…
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Ik beschik over goede kennis van ...
I am an experienced user of…
Beschreibung der Computerkenntnisse
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
I believe I possess the right combination of...and… .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Excellent communication skills
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Analytisch denkvermogen
Deductive reasoning
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logisch denkvermogen
Logical thinking
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytische vaardigheden
Analytical skills
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Goede intermenselijke vaardigheden
Good interpersonal skills
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Onderhandelingsvaardigheden
Negotiation skills
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentatievaardigheden
Presentation skills
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Please find my résumé / CV attached.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
I can supply references from…if required.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
References can be requested from…
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
I am available for interview on…
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Met vriendelijke groet,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich