Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

존경하는 관계자 분께
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
존경하는 관계자 분께
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
존경하는 관계자 분께
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
존경하는 관계자 분(들)께
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
존경하는 관계자 분(들)께
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
존경하는 김철수 님께
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
존경하는 김희연 님께
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
친애하는 최현우님께
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
...에 지원하고 싶습니다.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
저의 장점은 ... 입니다.
Mina främsta styrkor är ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mitt kompetensområde är ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jag är en erfaren användare av ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
추론 이해 능력
God slutledningsförmåga
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
논리적인 사고능력
Logiskt tänkande
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
분석 능력
Analytisk förmåga
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
좋은 사교성
Bra samarbetsförmåga
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
협정 능력
Bra förhandlingsteknik
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
프리젠테이션 능력
Bra presentationsteknik
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
... (이름) 드림
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
... (이름) 드림
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Vördsamt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
감사합니다. ...씨.
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich