Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

존경하는 관계자 분께
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
존경하는 관계자 분께
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
존경하는 관계자 분께
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
존경하는 관계자 분(들)께
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
존경하는 김철수 님께
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
존경하는 김희연 님께
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
친애하는 최현우님께
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
...에 지원하고 싶습니다.
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
저의 장점은 ... 입니다.
Mijn sterke punten zijn ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mijn vakgebied is ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
추론 이해 능력
Analytisch denkvermogen
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
논리적인 사고능력
Logisch denkvermogen
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
분석 능력
Analytische vaardigheden
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
좋은 사교성
Goede intermenselijke vaardigheden
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
협정 능력
Onderhandelingsvaardigheden
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
프리젠테이션 능력
Presentatievaardigheden
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
... (이름) 드림
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
감사합니다. ...씨.
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich