Portugiesisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Αξιότιμε κύριε,
Prezado Senhor,
Caro Senhor,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αξιότιμη κυρία,
Prezada Senhora,
Cara Senhora,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Prezado(a) Senhor(a),
Caro(a) Senhor(a),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Prezados Senhores,
Caros Senhores,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quem possa interessar,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Prezado Sr. Silva,
Caro Sr. Silva,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Prezada Srtª. Silva,
Cara Srtª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Prezada Srª. Silva,
Cara Srª. Silva,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Prezado Vítor Silva,
Caro Vítor Silva,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Eu gostaria de candidatar-me ao cargo de... que foi anunciado em /no /na... em...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Escrevo em resposta ao anúncio publicado em /no /na...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Refiro-me ao seu anúncio em /no /na... datado de...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Eu li o seu anúncio sobre um(a) ... experiente ... no(a)... edição de ... , e tenho grande interesse na vaga.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Venho, por meio desta, candidatar-me à posição anunciada, como...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Eu gostaria de canditatar-me ao cargo de...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Atualmente trabalho para ... e sou responsável por ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Estou particularmente interessado neste trabalho /cargo, como...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Eu gostaria de trabalhar para ...(nome da empresa), a fim de ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Meus pontos fortes são...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Eu diria que a minha única fraqueza é/ as minhas únicas fraquezas são.... Contudo, estou tentando melhorar neste(s) aspecto(s).
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Acredito que sou indicado para o trabalho pois...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Embora eu não tenha experiência anterior em ..., eu tive ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Minhas qualificações/ competências profissionais parecem estar de acordo com as necessidades da sua empresa.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante meu tempo como ..., eu aperfeiçoei / aprofundei / estendi / meu conhecimento em...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Η ειδικότητά μου είναι...
Minha área de especialização é .../ Sou especializado(a) em...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Apesar de trabalhar em/com ... , tornei-me extremamente competente em ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ainda que trabalhando em ritmo acelerado, eu não sou negligente e trabalho com precisão, sendo, portanto, adequado para as demandas do trabalho como ....
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Sou capaz de manter um alto padrão de trabalho, mesmo sob pressão.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Desta forma eu teria a oportunidade de conciliar os meus interesses com esta colocação.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Eu tenho especial interesse em /no /na... e gostaria ter a oportunidade/ chance de ampliar meus conhecimentos, trabalhando em /no /na...(nome da empresa).
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Como pode ser observado no meu currículo anexo, a minha experiência e qualificações correspondem aos requisitos desta posição.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Minha posição atual como...de /do /da..., me proporcionou a oportunidade de trabalhar em um ambiente de grupo de alta pressão, onde é essencial ser capaz de trabalhar com colegas, a fim de cumprir prazos.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Além de minhas responsabilidades como ..., eu também desenvolvi habilidades/competências em....
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Minha primeira língua é ..., mas também falo ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Είμαι άριστος γνώστης της...
Eu falo... com fluência.
Sou fluente em...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Έχω μια καλή γνώση της...
Eu tenho conhecimento intermediário de...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Eu tenho ... anos de experiência de trabalho em /como...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Eu tenho experiência em /com ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Eu acredito ter a combinação adequada de ... e ....
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excelente habilidade de comunicação
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Επαγωγική λογική
Raciocínio dedutivo
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Λογική σκέψη
Pensamento lógico
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Αναλυτικές ικανότητες
Habilidades analíticas
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Bom relacionamento interpessoal
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Habilidades de negociação
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Ικανότητες παρουσίασης
Habilidades de comunicação
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Estou muito motivado e anseio pelo trabalho diversificado que um cargo nesta empresa proporciona.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Eu vejo as novas atribuições / esta posição como um excelente desafio.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Eu gostaria de ter a oportunidade de discutir mais detalhes sobre a vaga pessoalmente.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Meu currículo encontra-se anexo para sua apreciação.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Eu posso fornecer referências, se necessário.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referências podem ser solicitadas à /ao...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Estou disponível para entrevista em ..
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Obrigado por seu tempo e consideração. Aguardo a oportunidade de discutir pessoalmente as razões pelas quais sou apropriado para esta posição. Por favor entre em contato comigo via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Με εκτίμηση,
Atenciosamente,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Με εκτίμηση,
Com elevada estima,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Lembranças,
Informell, Geschäftspartner duzen sich