Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich