Deutsch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Αξιότιμε κύριε,
Sehr geehrter Herr,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αξιότιμη κυρία,
Sehr geehrte Frau,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Lieber Herr Schmidt,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hiermit bewerbe ich mich um die Stelle als ..., die Sie in ... vom ... ausgeschrieben haben.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige auf ... schreibe ich Ihnen...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Bezugnehmend auf Ihre Anzeige in ... vom...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Mit großem Interesse habe ich Ihre Anzeige für die Position eines erfahrenen ... in der Ausgabe ... vom ... gelesen.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Auf das von Ihnen ausgeschriebene Stellenangebot bewerbe ich mich gerne, weil...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ich bewerbe mich um die Stelle als...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Derzeit arbeite ich für... . Zu meinen Aufgaben zählen...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Die Stelle ist für mich von großem Interesse, weil...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Gerne würde ich für Sie arbeiten, um...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Zu meinen Stärken zählen...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ich denke, zu meinen Schwächen zählen... . Aber ich arbeite daran, mich in diesem Bereich / diesen Bereichen zu verbessern.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ich eigne mich für diese Position, weil...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Zwar kann ich keine Erfahrung in... vorweisen; dafür habe ich...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Meine beruflichen Qualifikationen entsprechen den Anforderungen Ihres Unternehmens.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Während meiner Zeit als... habe ich meine Kenntnisse in... verbessert / erweitert / vertieft.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Η ειδικότητά μου είναι...
Mein Fachgebiet ist...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Während meiner Arbeit bei... bin ich in ... sehr sachkundig geworden...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Auch in stressigen Situationen vernachlässige ich nicht Sorgfalt und Genauigkeit. Daher wäre ich besonders geeignet für die Anforderungen als...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Auch unter Belastung behalte ich hohe Qualitätsstandards bei.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Somit würde sich für mich die Gelegenheit ergeben, meine Interessen mit dieser Position zu verknüpfen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ich interessiere mich ganz besonders für diese Stelle und würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, in der Zusammenarbeit mit Ihnen mein Wissen zu erweitern.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Wie Sie meinem beigefügten Lebenslauf entnehmen können, entsprechen meine Erfahrung und meine Qualifikationen den Anforderungen dieser Position.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Meine derzeitige Position als... bietet mir die Gelegenheit, in einem anspruchsvollen Umfeld zu arbeiten, wo die enge Zusammenarbeit mit meinen Kollegen unverzichtbar ist, um vereinbarte Fristen einzuhalten.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Zusätzlich zu meinen Verantwortlichkeiten als... habe ich auch Fähigkeiten in... erworben.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... ist meine Muttersprache; darüber hinaus spreche ich...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ich verfüge über sehr gute Kenntnisse in...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Έχω μια καλή γνώση της...
Ich besitze solide Grundkenntnisse in...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ich verfüge über ... Jahre Erfahrung als...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ich verfüge über gute Kenntnisse in...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ich denke, dass ich über die geeignete Kombination aus... und ... verfüge.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Επαγωγική λογική
schlussfolgerndes Denken
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Λογική σκέψη
logisches Denken
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Αναλυτικές ικανότητες
analytische Fähigkeiten
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
hohe soziale Kompetenz
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Verhandlungsgeschick
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Ικανότητες παρουσίασης
Präsentationsfähigkeiten
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ich bin hochmotiviert und freue mich auf die vielseitige Tätigkeit, die mir eine Position in Ihrem Unternehmen bieten würde.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ich sehe die neuen Aufgaben / diese Position als willkommene Herausforderung, auf die ich mich freue.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, weitere Details zu der Position mit Ihnen persönlich zu besprechen.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Anbei erhalten Sie meinen Lebenslauf.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Auf Wunsch sende ich Ihnen gerne die Zeugnisse von ... zu.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Zeugnisse können bei ... angefordert werden.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Für ein Vorstellungsgespräch stehe ich am ... zur Verfügung.
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Vielen Dank für Ihr Interesse. Ich würde mich sehr über die Gelegenheit freuen, Sie in einem persönlichen Gespräch davon zu überzeugen, dass ich der geeignete Kandidat für diese Position bin. Bitte kontaktieren Sie mich per...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Με εκτίμηση,
Mit freundlichen Grüßen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Με εκτίμηση,
Mit freundlichen Grüßen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Με εκτίμηση,
Hochachtungsvoll
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Herzliche Grüße
Informell, Geschäftspartner duzen sich