Griechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Monsieur,
Αξιότιμε κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Madame,
Αξιότιμη κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Madame, Monsieur,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Madame, Monsieur,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Aux principaux concernés,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Monsieur Dupont,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Mademoiselle Dupont,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Madame Dupont,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Monsieur Dupont,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mes qualités principales sont...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mon domaine d'expertise est...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
J'ai une excellente maîtrise du...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
J'ai une connaissance pratique de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Je suis un utilisateur confirmé de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellentes techniques de communication
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Capacité de déduction
Επαγωγική λογική
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Esprit de logique
Λογική σκέψη
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Esprit analytique
Αναλυτικές ικανότητες
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Compétences relationnelles
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Compétences en négociation
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Capacités d'exposition
Ικανότητες παρουσίασης
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Je suis disponible pour un entretien le...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Με εκτίμηση,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Salutations distinguées,
Με εκτίμηση,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Με εκτίμηση,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Meilleures salutations,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informell, Geschäftspartner duzen sich