Tschechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Estimata sinjoro,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mi ŝatus labori por vi, por...
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Miaj fortoj estas...
Moje silné stránky jsou...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mia areo de kompetenteco estas...
Moje oblast odborných znalostí je...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mi havas bonegan komandon de...
Mám výbornou znalost...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mi havas mezan scion de...
Mám znalost...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mi havas... jarojn de sperto en...
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Mi estas sperta uzanto de...
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Výborné komunikační schopnosti
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukta rezonado
Dedukce
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logika rezonado
Logické myšlení
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analizaj kapabloj
Analytické schopnosti
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bonaj interhomaj kapabloj
Dobré interpersonální schopnosti
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negocadaj kapabloj
Vyjednávací schopnosti
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentaj kapabloj
Prezentační dovednosti
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Vi trovos mian karierresumo kune.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Vi povas akiri referencojn el...
Ohledně referencí se obraťte na...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Altestime,
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
S pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich