Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Estimata sinjoro,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Jag skriver gällande er annons på ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mi ŝatus labori por vi, por...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Miaj fortoj estas...
Mina främsta styrkor är ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mia areo de kompetenteco estas...
Mitt kompetensområde är ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mi havas bonegan komandon de...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mi havas mezan scion de...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mi havas... jarojn de sperto en...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Mi estas sperta uzanto de...
Jag är en erfaren användare av ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Utmärkt kommunikationsförmåga
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukta rezonado
God slutledningsförmåga
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logika rezonado
Logiskt tänkande
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analizaj kapabloj
Analytisk förmåga
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bonaj interhomaj kapabloj
Bra samarbetsförmåga
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negocadaj kapabloj
Bra förhandlingsteknik
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentaj kapabloj
Bra presentationsteknik
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Vi trovos mian karierresumo kune.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Vi povas akiri referencojn el...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Altestime,
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Vördsamt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich