Griechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Estimata sinjoro,
Αξιότιμε κύριε,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Αξιότιμη κυρία,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Mi deziras peti la poŝto de... kiu vi reklamas en... sur....
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
Mi skribas en respondo al via reklamo sur...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
Mi aludas al via reklamo en... de la....
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
Mi legis vian anoncon por sperta... en la numero... de... kun granda intereso.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
Mi havas la plezuron apliki por la anoncita pozicio, kiel...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi ŝatus peti la laborposteno de...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Mi laboras nuntempe por... kaj miaj respondecoj inkluzivas...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

Mi estas precipe interesita en tiu posteno, ĉar...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Mi ŝatus labori por vi, por...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
Miaj fortoj estas...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
Mi dirus, ke mia sola malforto estas.... Sed mi serĉas plibonigi en ĉi zono.
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
Mi estus tre taŭga al la posteno ĉar...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Kvankam mi ne havas antaŭan sperton en..., mi havis...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
Miaj profesiaj kvalifikoj/kapabloj ŝajnas esti tre taŭgaj por la bezonoj de la firmo.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
Dum mia tempo kiel..., mi plibonigis/kontinuis/etenditis/miajn sciojn en...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Mia areo de kompetenteco estas...
Η ειδικότητά μου είναι...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Dum laborante pri..., mi iĝis tre kompetenta en...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Eĉ kiam laborante ĉe alta rapido, mi ne neglektas precizeco kaj sekve estus aparte taŭga por la postuloj de la posteno kiel....
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Eĉ sub premo mi povas subteni altajn normojn.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
Kaj tiel mi havus la eblecon kombini miajn interesojn kun tiu posteno.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Mi havas viglan intereson... kaj mi aprezus la ŝancon plivastigi mian scion per laborado kun vi.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
Kiel vi povas vidi de mia enfermitan karierresumo, mia sperto kaj kvalifikoj parigas tiujn postulojn.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
Mia nuna posteno kiel... por... provizis min la ŝancon labori en alta premo, teamomedio, kie ĝi estas esenca por povi labori proksime kun miaj kolegoj por renkonti templimojn.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
Krom miaj respondecoj kiel..., mi ankaŭ estigis... kapablojn.
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

Mia denaska lingvo estas..., sed mi ankaŭ povas paroli...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
Mi havas bonegan komandon de...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
Mi havas mezan scion de...
Έχω μια καλή γνώση της...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
Mi havas... jarojn de sperto en...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
Mi estas sperta uzanto de...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Beschreibung der Computerkenntnisse
Mi kredas, ke mi posedas la ĝustan kombinon de... kaj....
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Bonegaj komunikadaj kapabloj
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Dedukta rezonado
Επαγωγική λογική
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logika rezonado
Λογική σκέψη
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analizaj kapabloj
Αναλυτικές ικανότητες
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Bonaj interhomaj kapabloj
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negocadaj kapabloj
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Prezentaj kapabloj
Ικανότητες παρουσίασης
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

Mi estas tre motivita kaj antaŭĝuas la diversan laboron, kiu posteno en via kompanio proponus min.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi vidas novajn taskojn/tiu postenon, kiel mi bonvenas.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
Mi bonvenigus la ŝancon diskuti en pliaj detaloj de la posteno kun vi persone.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Vi trovos mian karierresumo kune.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
Mi povas provizi referencojn el... se bezonata.
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
Vi povas akiri referencojn el...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
Mi estas disponebla por intervjuo la...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Dankon pro via tempo kaj konsidero. Mi antaŭĝuas la ŝancon diskuti persone, kial mi estas aparte taŭga por tiu posteno. Bonvolu kontakti min tra...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Με εκτίμηση,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informell, Geschäftspartner duzen sich