Ungarisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Dear Sir,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Tisztelt Hölgyem!Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Tisztelt Hölgyeim/Uraim!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Tisztlelt Smithné/Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra, amelyik a ....-ban/ben volt hirdetve a ...napon.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
A .... hirdetett pozícióra szeretnék jelentkezni...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
I refer to your advertisement in…dated… .
A ...napon megjelent hirdetésükkel kapcsolatban írok ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Nagy érdeklődéssel olvastam a hirdetésüket a ...-ban/ben, hogy egy ... szakembert keresnek...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Szeretnék jelentkezni a meghirdetett pozícióra mint...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
I would like to apply for the position of…
Szeretnék jelentkezni a ... pozícióra
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Jelenleg a ...dolgozom, ami a következő felelősségi köröket tartalmazza ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

I am particularly interested in this job, as…
Különösen érdekel ez a munka, mivel...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
I would like to work for you, in order to…
Szeretnék Önöknek dolgozni azért, hogy ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
My strengths are…
Erősségeim ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Gyengeségeim közé tartozik talán, hogy ..... De ezeken a területeken szeretnék fejlődni.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
I would be well suited to the position because…
Alkalmas vagyok a pozícióra, mivel...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Although I have no previous experience in…, I have had…
Habár nincs korábbi tapasztalatom a ..., de dolgoztam már ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Szakmai képesítésem/képességeim megfelelnek a vállalat elvárásainak.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Amíg ...-ként dolgoztam, fejlődtem/kibővítettem a tudásom a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
My area of expertise is…
Szakterületem a ....
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Whilst working at… I became highly competent in…
Amíg a ... dolgoztam, magasan képzetté váltam a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Amikor gyorsan kellett dolgoznom nagy nyomás alatt sem hanyagoltam el a pontosságot és úgy gondolom, hogy emiatt különösképpen alkalmas vagyok a ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Even under pressure I can maintain high standards.
Nagy nyomás alatt is képes vagyok magas színvonalon dolgozni.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Így összekapcsolhatnám a személyes érdeklődési körömet a szakmai elhelyezkedésemmel.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Élénken érdeklődöm a ... és nagyon értékelném a lehetőséget, hogy a tudásomat bővítsem az Önökkel való közös munka során.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Amint láthatja a csatolt önéletrajzomban, a tapasztalatom és a szakmai képesítésem megfelelnek a pozíció elvárásainak.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Jelenlegi pozíciómban mint.. lehetőségem van megtapasztalni, hogy milyen nagy nyomás alatt, csapatban dolgozni, ahol létfontosságú a kollégákkal együttműködni a határidők teljesítéséhez.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
A ... felelősségi körömön felül fejlődtem a következő területeken is ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

My native language is…, but I can also speak…
Anyanyelvem a ..., de beszélek ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
I have an excellent command of…
Magas szinten beszélek...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
I have a working knowledge of…
Középszinten beszélek....
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
I have …years experience of working…
... év munkatapasztalattal rendelkezem a ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
I am an experienced user of…
Tapasztalt ...felhasználó vagyok.
Beschreibung der Computerkenntnisse
I believe I possess the right combination of...and… .
Úgy gondolom, hogy a ... és a ... megfelelő kombinációjával rendelkezem.
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellent communication skills
Kiváló kommunikációs készség
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deductive reasoning
Deduktív érvelés
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logical thinking
Logikus gondolkodás
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytical skills
Analitikus készségek
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Good interpersonal skills
Jó interperszonális készség
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negotiation skills
Jó tárgyalási készség
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentation skills
Előadó készség/Prezentációs készség
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Nagyon motivált vagyok, és örömmel végezném a változatos munkát, amelyet Önök által kínált pozíció nyújthat
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Új kihívás lenne számomra ez a pozíció, amelyet már nagyon várok.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Amennyiben lehetőség van rá, szívesebben beszélném meg Önökkel a további részleteket egy személyes interjú keretében
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Please find my résumé / CV attached.
Az önéletrajzomat a csatolmányban találja.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
I can supply references from…if required.
Amennyiben szükséges, tudok referenciát hozni a ...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
References can be requested from…
Referenciát ...-tól/től kérhetnek.
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
I am available for interview on…
Számomra egy interjú megfelelne a ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Köszönöm az idejét, amit a jelentkezésem átnézésére szentelt. Remélem, hogy lesz lehetőségem személyesen is kifejteni, hogy miért vagyok alkalmas a pozícióra. Kérem a következő elérhetőségen keressen...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Yours faithfully,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich