Tschechisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Dear Sir,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Beschreibung der Computerkenntnisse
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deductive reasoning
Dedukce
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logical thinking
Logické myšlení
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytical skills
Analytické schopnosti
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentation skills
Prezentační dovednosti
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
S pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich