Polnisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
I refer to your advertisement in…dated… .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
I would like to apply for the position of…
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

I am particularly interested in this job, as…
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
I would like to work for you, in order to…
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
My strengths are…
Moje mocne strony to ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
I would be well suited to the position because…
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Although I have no previous experience in…, I have had…
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
My area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Whilst working at… I became highly competent in…
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Even under pressure I can maintain high standards.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

My native language is…, but I can also speak…
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
I have an excellent command of…
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
I have a working knowledge of…
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
I have …years experience of working…
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
I am an experienced user of…
Biegle posługuję się programem/programami...
Beschreibung der Computerkenntnisse
I believe I possess the right combination of...and… .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellent communication skills
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deductive reasoning
Rozumowanie dedukcyjne
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logical thinking
Logiczne myślenie
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytical skills
Zdolności analityczne
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Good interpersonal skills
Zdolności interpersonalne
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negotiation skills
Zdolności negocjacyjne
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentation skills
Umiejętność prezentacji
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Please find my résumé / CV attached.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
References can be requested from…
Referencje na żądanie od ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
I am available for interview on…
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner duzen sich