Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Dear Sir,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Beschreibung der Computerkenntnisse
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logical thinking
Logisch denkvermogen
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytical skills
Analytische vaardigheden
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentation skills
Presentatievaardigheden
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich