Finnisch | Phrasen - Bewerbung | Anschreiben

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Anschreiben - Einleitung

Dear Sir,
Hyvä Herra,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Hyvä Rouva,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Hyvä vastaanottaja,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Hyvät vastaanottajat,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Hyvät vastaanottajat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Hyvä herra Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Hyvä rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Hyvä neiti Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Hyvä John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitung oder einer Zeitschrift
I am writing in response to your advertisement posted on…
Kirjoitamme teille liittyen...
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige im Internet
I refer to your advertisement in…dated… .
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
Standardsatz zur Erklärung, wo man die Anzeige gefunden hat
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
Standardsatz für eine Bewerbung aufgrund einer Anzeige in einer Zeitschrift oder einem Fachmagazin
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
I would like to apply for the position of…
Haluaisin hakea ... paikkaa...
Standardsatz bei Bewerbung für eine Stelle
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
Einführungssatz zur Beschreibung der aktuellen Tätigkeit

Anschreiben - Begründung

I am particularly interested in this job, as…
Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
I would like to work for you, in order to…
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
Begründung für das Interesse an einer bestimmten Stelle
My strengths are…
Vahvuuksiini kuuluvat...
Beschreibung der zentralen eigenen Eigenschaften
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
Beschreibung der eigenen Schwächen, verbunden mit der Entschlossenheit, diese zu verbessern
I would be well suited to the position because…
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
Begründung, warum man ein geeigneter Kandidat für eine Stelle ist
Although I have no previous experience in…, I have had…
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
Erläuterung, dass man in einem bestimmten Geschäftsbereich bislang nicht gearbeitet hat, dafür aber andere Arbeitserfahrungen vorweisen kann
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
Beschreibung der eigenen Fähigkeiten, die einen für die Stelle geeignet erscheinen lassen
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
My area of expertise is…
Asiantuntemukseni keskittyy...
Beschreibung des Arbeitsbereichs mit den meisten Kenntnissen und Erfahrungen
Whilst working at… I became highly competent in…
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Bereich und des Willens, neue Fähigkeiten zu erlernen
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
Beschreibung der eigenen Eignung für die Stelle auf Basis der früheren Arbeitserfahrung
Even under pressure I can maintain high standards.
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
Beschreibung der Fähigkeit, in einem anspruchsvollen beruflichen Umfeld zu arbeiten
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
Erläuterung des persönlichen Interesses an der Stelle
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
Hervorhebung des Lebenslaufs und Betonung, wie gut die Stelle zu einem passt
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
Beschreibung der Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
Beschreibung von zusätzlichen Fähigkeiten, die man in der derzeitigen Stelle erworben hat und die nicht aus dem derzeitigen Berufstitel hervorgehen

Anschreiben - Fähigkeiten

My native language is…, but I can also speak…
Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
Beschreibung der Muttersprache sowie weiterer Sprachen, die man spricht
I have an excellent command of…
Hallitsen ...kielen loistavasti...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem hohen Niveau beherrscht
I have a working knowledge of…
Minulla on hyvät perustaidot...
Beschreibung von Fremdsprachen, die man auf einem mittleren Niveau beherrscht
I have …years experience of working…
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
Beschreibung der eigenen Erfahrung in einem bestimmten Geschäftsfeld
I am an experienced user of…
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
Beschreibung der Computerkenntnisse
I believe I possess the right combination of...and… .
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
Beschreibung der Ausgewogenheit der eigenen Fähigkeiten
Excellent communication skills
Erinomainen kyky kommunikoida
Fähigkeit zum Austausch von Informationen und Erklärung von Dingen
Deductive reasoning
Deduktiivinen ajattelu
Fähigkeit zum schnellen Verstehen und erfolgreichen Erklären von Dingen
Logical thinking
Looginen ajattelu
Fähigkeit, eigene Ideen präzise und durchdacht zu ersinnen
Analytical skills
Analyyttiset taidot
Fähigkeit, Dinge im Detail zu bewerten
Good interpersonal skills
Hyvät ihmissuhdetaidot
Fähigkeit, erfolgreich mit Kollegen zu arbeiten und zu kommunizieren
Negotiation skills
Neuvottelukyvyt
Fähigkeit, mit anderen Unternehmen erfolgreich Geschäfte zu machen
Presentation skills
Esiintymistaidot
Fähigkeit, Ideen einer großen Gruppe erfolgreich zu kommunizieren

Anschreiben - Schluss

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
Schluss, zugleich Wiederholung des Wunsches, für das Unternehmen zu arbeiten
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
Schluss, zugleich Hinweis auf die Möglichkeit eines Interviews
Please find my résumé / CV attached.
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
Standardsatz mit dem Hinweis auf den beigefügten Lebenslauf
I can supply references from…if required.
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
Standardsatz mit dem Hinweis auf Zeugnisse
References can be requested from…
Suosituksia voi pyytää...
Hinweis auf Zeugnisse und Kontaktpersonen
I am available for interview on…
Olen saatavilla haastatteluun...
Hinweis, dass man für ein Vorstellungsgespräch verfügbar ist
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
Hinweis auf die bevorzugten Kontaktinformationen und Dank für die Durchsicht der Bewerbung
Yours faithfully,
Ystävällisin terveisin,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Ystävällisin terveisin,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Kunnioittavasti,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Parhain terveisin,
Informell, Geschäftspartner duzen sich